สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

Activities_pic006081861

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนามีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามรายการ


สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน

Activities_pic006081861

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนามีความประสงค์จะสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนาตามรายการ


สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์